Torah - Most Recent Shiurim

Title Teacher Category
Ma Inyan Shmita Etzel Yom Yerushalayim? Dvar Torah Rav Uri Goldstein Parshat Shavua (Behar Bechukotai)
Yearning for Matan Torah Dvar Torah Mrs Leora Bednarsh Parshat Shavua (Emor)
What the Future Holds For Us Dvar Torah Mrs. Bracha Krohn Parshat Shavua (Acharei Mor Kedoshim)
Bringing Down Hashem's Bracha Dvar Torah Rav Yaakov Yisroel Wenglin Parshat Shavua (Tazria Metzora)
Doing the Right Thing Audio Shiur Dvar Torah Mrs Michal Porat-Zibman Parshat Shavua (Shmini)
We are all in Essence Hashem’s Ambassadors on Earth Dvar Torah Mrs. Sepha Kirshblum Parshat Shavua (Vayikra)
If We Really Want It Hashem Will Take Care of the Rest Dvar Torah Rav Rafi Rosenblum Parshat Shavua (Vayakhel)
The Magical Words of the Ma Nishtanah Dvar Torah Rabbi Yerachmiel Ukelson Chagim (Pesach)
Females, Faucets, and False Accusations Dvar Torah Rabbi Uri Cohen Parshat Shavua (Ki Tisa)
Hashem is the Reason Behind It All Dvar Torah Mrs. Rena Coren Parshat Shavua (Tetzaveh)

 

 

Back to top